Dokumenty

Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

do Zarządzenia 19-2015/16
z dnia 1 lutego 2016 r.
Dyrektora LO w CERN 2000

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

Cel procedury
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu młodzieży w szkole i internacie oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury
Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole i internacie.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie, klasie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

Sposób prezentacji procedur
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach z rodzicami.
3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.02.2016 r.

 
Opis procedury
Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy ucznia.
 
1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy wszystkich uczniów w grupie, klasie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna  w wydzielonym pomieszczeniu).

2. Pielęgniarka  zawiadamia rodziców uczniów, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.

3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel, wychowawca) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie, klasie uczniów, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

4. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

5. Pielęgniarka  po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy młodzieży po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców ucznia oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

Przewiń do góry