Mieszkańcy internatu

Uczniowie zamiejscowi mogą zamieszkać w internacie Centrum Edukacyjnego. Internat dysponuje 26-osobowymi domkami. W każdym z nich pracuje wychowawca, a do dyspozycji uczniów jest 7 pokoi 2- i 4-osobowych, świetlica, 5 łazienek, 2 pralnie z wyposażeniem, lodówka, telewizor i telefon.

Ze względu na charakter szkoły i założenia statutowe Fundacji miejsca w internacie przydzielane są przede wszystkim uczniom pochodzącym z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Istnieje również możliwość zamieszkania na stancji w okolicy szkoły. W takim wypadku uczniowie pozostają pod nadzorem gospodarzy stancji i kierownika internatu. Mogą oni korzystać w pełnym zakresie ze  wszystkich obiektów Centrum Edukacyjnego.

Przy szkole działa stołówka (dla mieszkańców internatu wydawanych jest 5 posiłków dziennie; dla uczniów dojeżdżających istnieje możliwość korzystania z  drugich śniadań i obiadów).

Mieszkańcy internatu mają prawo do:
– zakwaterowania, odpłatnego całodobowego wyżywienia oraz opieki lekarskiej – w przypadku choroby wymagającej zwolnienia z zajęć szkolnych powyżej 3 dni po uzyskaniu opinii lekarza mieszkańcy internatu są obowiązani do wyjazdu do domu – o tym fakcie powiadamia rodziców pielęgniarka szkolna – dotyczy to sytuacji gdy dziecko może odbyć podróż do domu, 
– korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień,
– wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych przez internat oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach organizowanych przez pracowników pedagogicznych Centrum,
– korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i mieszkania w internacie,
– samodzielnych wyjazdów do rodziców (opiekunów) – po złożeniu przez nich stosownego oświadczenia – oraz innych osób i miejsc wymienionych w oświadczeniu w czasie wolnym od nauki szkolnej,
– przyjmowania osób odwiedzających na terenie internatu w czasie do tego przeznaczonym, za wiedzą i zgodą wychowawców po wylegitymowaniu odwiedzającego,
– współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu osobiście jak też przez swoich przedstawicieli,
– ochrony prywatności – poszanowania własnych uczuć, godności i dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych i uczuciowych o ile nie narusza to praw innych osób,
– korzystania z pomocy finansowej – lista osób korzystających z dofinansowania tworzy pedagog szkolny w porozumieniu z Zarządem Fundacji im. ks. Siemaszki,
– wyrażania swoich myśli, przekonań w sposób nie naruszający godności osobistej, kultury i norm obyczajowych kolegów, koleżanek i pracowników Centrum,
– wyrażania w kulturalny sposób swoich potrzeb i próśb do wychowawców i współmieszkańców,
– korzystania w czasie do tego przeznaczonym z obiektów sportowych Centrum,
– uczestniczyć w zajęciach: kołach zainteresowań, dodatkowych, językowych, sportowych – jeżeli nie powoduje to problemów w wywiązywaniu się ze swoich obowiązków,
– organizować i uczestniczyć pod nadzorem wychowawców w czasie wolnym w:
a. seansach filmowych – po uzyskaniu zgody wychowawcy i kierownika internatu – (wykonanie afiszu z podanym terminem seansu, propozycją tytułów, sporządzenie listy osób biorących udział w seansie, seans kończy się najpóźniej o godzinie 24.00, a osoby biorące w nim udział nie opuszczają sali w trakcie jego trwania, kierownik internatu wyznacza wychowawcę odpowiedzialnego za uczestników seansu),
b. zabawach tanecznych organizowanych przez samorząd internatu za zgodą Kierownika internatu pod opieką wyznaczonych wychowawców  zasadniczo w soboty  do godziny 24.00,
– uczniowie klas 3-ich, którzy ukończyli naukę w liceum, mają prawo do pobytu w internacie-stancji do zakończenia egzaminów maturalnych. Mają możliwość pozostania w internacie-stancji do końca miesiąca maja w wyjątkowych przypadkach do końca roku szkolnego dla młodszych roczników, po napisaniu podania i zatwierdzeniu go przez kierownika internatu wraz z zespołem wychowawczym pod warunkiem, że w dalszym ciągu wychowanek będzie przestrzegał regulaminu internatu, a swoim dotychczasowym zachowaniem w internacie nie da powodów do nie wyrażenia zgody na jego dłuższy pobyt w internacie,
– życzliwości, uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prywatności, radości, uśmiechu.

Przewiń do góry