Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

– przewodniczący: p. Paweł Dębiec
– z-ca przewodniczącego: p. Anita Bartnik
– sekretarz: p. Marzena Hoły
– skarbnik:  p. Marcin Pilarski
 
Komisja Rewizyjna:

– p. Magdalena Wojewodzic
– p. Mariusz Wojtas
– p. Katarzyna Gut

Numer konta do wpłat na RR: 37 1240 4432 1111 0010 4381 7211
Email: rada.rodzicow@radosnanowina.pl

RADA RODZICÓW – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Kompetencje Rady Rodziców ustala Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.)

Art.53.

  1. W szkole i placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
  2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki.
  3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
  4. Reprezentacja rodziców może przybrać także inną nazwę niż określona w ust.1.

Art.54.

  1. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.
  2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art.53 ust.3.
 
 
Przewiń do góry