Prawa i obowiazki mieszkańców

Mieszkańcy internatu mają prawo do:

 • zakwaterowania, odpłatnego całodobowego wyżywienia oraz opieki;
 • korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień;
 • wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych przez Internat oraz w porozumieniu z Wychowawcą w innych zajęciach organizowanych przez pracowników pedagogicznych Centrum;
 • korzystania z pomocy Wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w Internacie;
 • samodzielnych wyjazdów do rodziców (opiekunów) – po złożeniu przez nich stosownego oświadczenia – oraz innych osób i miejsc wymienionych w oświadczeniu, w czasie wolnym od nauki szkolnej;
 • przyjmowania osób odwiedzających na terenie Internatu w czasie do tego przeznaczonym, za wiedzą i zgodą Wychowawców po wylegitymowaniu odwiedzającego;
 • współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych Internatu osobiście, jak też przez swoich przedstawicieli;
 • ochrony prywatności – poszanowania własnych uczuć, godności i dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych i uczuciowych, o ile nie narusza to praw innych osób;
 • korzystania z pomocy finansowej – listę osób korzystających z dofinansowania tworzy Pedagog Szkolny w porozumieniu z Zarządem Fundacji im. ks. Siemaszki;
 • wyrażania swoich myśli, przekonań w sposób nie naruszający godności osobistej, kultury i norm obyczajowych kolegów, koleżanek i pracowników Centrum;
 • wyrażania w kulturalny sposób swoich potrzeb i próśb do Wychowawców i współmieszkańców;
 • korzystania w czasie do tego przeznaczonym z obiektów sportowych Centrum;
 • uczestnictwa w zajęciach: kołach zainteresowań, dodatkowych, językowych, sportowych.

 

Obowiązkiem mieszkańca Internatu jest:

 • stosować się do norm etycznych i norm zawartych w prawie polskim;
 • stosować się do Regulaminu Internatu;
 • szanować godność i prawa innych osób;
 • tworzyć atmosferę tolerancji i życzliwości, przeciwdziałając przejawom braku poszanowania godności osobistej, nietykalności cielesnej i duchowej innych osób, tworzyć wspólnotę „etycznej odwagi”;
 • uczestniczyć w zajęciach szkolnych i internatowych, przestrzegać harmonogramu dnia, uczciwie traktować swoje codzienne obowiązki;
 • uczestniczyć w czwartkowej Mszy Świętej, we wspólnych modlitwach – to dowód świadomego wyboru szkoły katolickiej;
 • systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki potrafiąc oddzielić czas pracy od czasu odpoczynku;
 • udzielać współmieszkańcom koleżeńskiej pomocy w nauce, kształtując w ten sposób w sobie odpowiedzialność za innych;
 • uczestniczyć w pracach na rzecz Liceum, Internatu i środowiska;
 • dbać o mienie Internatu, współmieszkańców i swoje;
 • utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia internatu – starannie wykonywać przypisane dyżury porządkowe;
 • wykonywać dyżury, dbać o czystość, porządek i godne zachowanie na stołówce;
 • pokrywać koszty ewentualnych zniszczeń i napraw. 

  Wszystkie odwiedziny osób spoza Internatu są dozwolone tylko za zgodą i wiedzą Wychowawcy. Noclegi osób bliskich tylko za zgodą Kierownika Internatu.

Przewiń do góry