Informacje dla obcokrajowców

Warunki i tryb przyjmowania do Liceum w Piekarach
osób niebędących obywatelami polskimi.

 

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej:

 • oceny ze świadectwa pozwalające na podjęcie nauki w wybranym oddziale klasowym (według przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym);
 • minimum dobra ocena z zachowania;
 • znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie średnio-zaawansowanym (B1) poświadczona stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia kursu, certyfikat itp.) i sprawdzona testem językowym przeprowadzonym w LO  w Piekarach  podczas rozmowy rekrutacyjnej
 • pozytywna opinia ks. proboszcza lub katechety;
 • rozmowa informacyjno-kwalifikacyjna z kandydatem i jego rodzicami lub opiekunem prawnym ( w przypadku niemożności przybycia na rozmowę prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy );

 

Wymagane dokumenty:

W procesie rekrutacji:

 • życiorys
 • ankieta kandydata (do pobrania na stronie internetowej Liceum w Piekarach);
 • świadectwo ukończenia szkoły (tłumaczenie);
 • dokumenty poświadczające znajomość języka polskiego;
 • opinia proboszcza lub katechety;
 • opinia (rekomendacja) osoby reprezentującej dana wspólnotę polonijną;
 • oświadczenie rodziców o dochodach;

 

Po przyjęciu do liceum:

 • akt notarialny ustanowienia pełnomocnika reprezentującego rodziców  w Polsce (musi to być osoba dyspozycyjna, na stałe mieszkająca w Polsce);
 • świadectwo urodzenia (tłumaczenie);
 • poświadczenie zameldowania na pobyt stały w kraju kandydata (tłumaczenie);
 • paszport (ew. wiza) – kserokopia;
 • Karta Polaka – jeśli jest (kserokopia);
 • 2 zdjęcia

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@radosnanowina.pl lub telefonicznie: +48 12 280 70 99 w.105

Przewiń do góry